Regulamin zakupów w sklepie WWW.EDUPRINT.PL

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.eduprint.pl, dostępny pod adresem internetowym www.eduprint.pl, prowadzony jest przez Anetę Wojterę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Eduprint Aneta Wojtera wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5941436198 REGON 243452260

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.\
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eduprint Aneta Wojtera wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5941436198 REGON 243452260
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym WWW.EDUPRINT.PL
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: Piekary Śląskie, ul. Osiedle Andaluzja 17/1
 • Adres e-mail Sprzedawcy: woane80[at]gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy:  + 4-8-5-1-4-9-5-4-5-8-4
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 06 1470 0002 2007 1037 2000 0001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-20

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty oraz ich późniejszego korzystania, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer
 5. zainstalowany   program do  wyświetlania i drukowania dokumentów    PDF np . Adobe Acrobat Reader (link do bezpłatnej wersji:   https://get.adobe.com/pl/reader/)

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy przejść do zakładki Konto -> Register, a następnie wpisać swój adres e-mail. Na adres mailowy zostanie przesłane hasło tymczasowe do konta. Po zalogowaniu się swoim e-mailem oraz otrzymanym hasłem należy zmienić  hasło dostępu oraz uzupełnić zakładkę „Szczegóły konta” o następujące dane: imię, nazwisko  oraz w zakładce adresy uzupełnić adres rozliczeniowy. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. 
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Z uwagi na fakt, iż sprzedawane produkty występują w formie wyłącznie cyfrowej, jedyną metodą dostawy materiałów jest ich pobranie z linku otrzymanego w  wiadomości mailowej, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas przesłania  linków do materiałów  wynosi do 5 minut od zaksięgowania płatności  w przypadku szybkich płatności PayU oraz do 4 godzin w przypadku przelewu zwykłego.

 •   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem zwykłym na konto Sprzedawcy
 2. Szybkie płatności elektroniczne PayU 

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w  ciągu 2 dni  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku szybkich płatności elektronicznych, Klient otrzyma dostęp do zakupionych produktów  bezpośrednio po zaksięgowaniu kwoty na koncie PayU, kilkając w odnośnik „Wróć do sklepu” oraz dodatkowo w wiadomości e-mail od Sprzedawcy.   W niniejszej wiadomości e-mail klient otrzyma  linki do  produktów elektronicznych PDF wraz z limitem ich pobrań oraz ostateczną datę ich pobrania.  Klient akceptując niniejszą umowę zgadza się, iż każdy plik PDF będzie mógł pobrać maksymalnie 3 razy   przez miesiąc od zakupu. Po ich pobraniu  na własnych nośnik, może z nich korzystać bez limitu czasowego  z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych.
 5. Klient  ma prawo do otrzymania Faktury (bez VAT). W tym celu po otrzymaniu wiadomości mailowej z linkami do zamówionych materiałów, wyśle Sprzedawcy wiadomość  z potwierdzeniem danych na jakie ma być wystawiona Faktura (bez VAT).   
 

§ 10 Prawo autorskie i licencja wieczysta

 1. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie www.eduprint.pl objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie i majątkowe do niniejszych materiałów należą do Sprzedawcy.
 2. W myśl przepisów w/w ustawy za niedozwolone uważa się ich dalsze zarówno płatne, jak i nieodpłatne powielanie w formie elektronicznej, jak również dystrybuowanie , odsprzedaż, udostępnianie w internecie. Klient zobowiązuje się do zadbania o zabezpieczenie cyfrowych materiałów w taki sposób, aby uniemożliwić do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
 3. Klient może korzystać z materiałów dostępnych w serwisie www.eduprint.pl na użytek własny w celach dydaktycznych. Zakres wieczystej licencji na korzystanie z niniejszych materiałów, umożliwia użytkownikowi na ich pobranie, drukowanie w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej lub grupowej w warunkach domowych lub placówkach oświatowych i terapeutycznych.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na specyficzny rodzaj sprzedawanych produktów, nie zapisanych na jakimkolwiek nośniku fizycznym, a dostarczanych wyłącznie w formie cyfrowej (PDF) Kupujący poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, zatwierdzenie zakupu oraz pobranie materiałów wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą zakupu i opłacenia materiałów cyfrowych, rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami art. 38 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.0.134).

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Przedmiotem Sprzedaży są produkty w postaci cyfrowej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży może skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy WWW.EDUPRINT.PL zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu  w każdym momencie. Zmiany regulaminu są wiążące dla nowych klientów, akceptujących jego aktualną treść w chwili zakupu.  Do umów zawartych przed dniem zmiany regulaminu, zastosowanie będą miał y zapisy aktualne na dzień zakupu produktów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.